Λεξικό Μετρολογίας

Αγγλο-ελληνικό Λεξικό Όρων
που χρησιμοποιούνται στη Μετρολογία

Εισαγωγικό Σημείωμα

Η επεξεργασία του σχεδίου αγγλο-ελληνικού λεξικού μετρολογικής ορολογίας έγινε από την Επιστημονική Επιτροπή της Ελληνικής Ένωσης Εργαστηρίων (HellasLab), υλοποιώντας σχετική απόφαση του 3ου Τακτικού Εθνικού Συνεδρίου Μετρολογίας (Κύπρος, Φεβρουάριος 2010).

Τα μέλη της ΕΕ, ξεκίνησαν την επεξεργασία ενός σύντομου λεξικού όρων μετρολογίας, έχοντας επίγνωση των δυσκολιών που παρουσιάζει το εγχείρημα. Είναι γεγονός ότι η επί πολλά έτη απουσία μιας κοινά συμφωνημένης ελληνικής μετρολογικής ορολογίας, σε συνδυασμό με την γρήγορη ανάπτυξη των μετρολογικών δραστηριοτήτων την τελευταία δεκαετία, άφησε ελεύθερο το πεδίο σε προσωπικές μεταφραστικές προσεγγίσεις, οι οποίες ρίζωσαν σε κάποιο βαθμό. Αποτέλεσμα της μεταφραστικής αυτής ακαταστασίας είναι η συχνή συνύπαρξη πολλαπλών εκδοχών, λιγότερο ή περισσότερο δόκιμων, για τους ίδιους όρους. Αν και η ευρέως διαδεδομένη χρήση της αγγλικής μετρολογικής ορολογίας έχει περιορίσει τις παρενέργειες από την απουσία μιας επίσημης μεταφραστικής εκδοχής, δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις σύγχυσης και παρερμηνειών, λόγω διαφορετικών επιλογών απόδοσης στα ελληνικά της ορολογίας αυτής.

Οι γενικές γραμμές στις οποίες βασίστηκε η προσπάθεια απόδοση της αγγλικής ορολογίας μετρολογίας στα ελληνικά και η δημιουργία του αγγλο-ελληνικού λεξικού, συνοψίζονται στα ακόλουθα:

  1. Σκοπός ήταν αρχικά η επεξεργασία ενός σχεδίου λεξικού πρότασης το οποίο τέθηκε στη συνέχεια σε δημόσια διαβούλευση, με σαφή δέσμευση από την ΕΕ να ληφθούν υπόψη τις όποιες προτάσεις και παρατηρήσεις, πριν την οριστικοποίηση του κειμένου.
  2. Η απόδοση της αγγλικής ορολογίας στα ελληνικά περιορίστηκε συνειδητά σε όρους, η μετάφραση των οποίων έχει πρακτική χρησιμότητα για τον ενασχολούμενο με τη μετρολογία, κατανοώντας ωστόσο ότι συχνά τα σύνορα μεταξύ μετρολογικής και λοιπής τεχνικής ορολογίας δεν είναι δυνατόν να οριστούν με σαφήνεια. Είναι επομένως αναμενόμενο, ορισμένοι να παρατηρήσουν ότι περιλαμβάνονται όροι που δεν αφορούν τη μετρολογία και, άλλοι αντίθετα, να εστιαστούν σε όρους που απουσιάζουν. Τίποτε ωστόσο δεν εμποδίζει τη συνεχή επικαιροποίηση του λεξικού, με προσθήκη αφαίρεση η τροποποίηση του περιεχομένου του.
  3. Η απόδοση στα ελληνικά θα πρέπει να συνυπολογίζει, κατά το δυνατόν, την ετυμολογική εγκυρότητα, τη νοηματική σαφήνεια, τη συνάφεια με το αντικείμενο, τη χρηστικότητα και την ενδεχόμενη ύπαρξη ελληνικής ορολογίας η οποία έχει εκ των πραγμάτων επιβληθεί στην πράξη. Η πείρα έχει αποδείξει ότι η εμμονή σε μία μόνο από τις παραμέτρους αυτές μπορεί να οδηγήσει σε ατέρμονες συζητήσεις με αμφίβολο τελικό αποτέλεσμα.
  4. Επιδιώχθηκε στο μέτρο του εφικτού, η συμβατότητα με άλλα υφιστάμενα αγγλο-ελληνικά λεξικά τεχνικής ορολογίας, χωρίς αυτό να είναι απόλυτος κανόνας.
  5. Για ορισμένους όρους είναι σκόπιμη η ύπαρξη εναλλακτικών αποδόσεων στα ελληνικά, είτε γιατί αυτές χρησιμοποιούνται σε διαφορετικές συνθήκες, είτε γιατί είναι εξίσου αποδεκτές.

Η ΕΕ της Ένωσης καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να συνεχίσουν να συμβάλουν στην διαρκή προσπάθεια συμπλήρωσης του λεξικού, προτείνοντας προσθήκες ή τροποποιήσεις. Οι παρεμβάσεις μπορούν να γίνονται με αποστολή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (info@greekmetrology.gr), συνοδευόμενες, όταν αυτό είναι αναγκαίο, από την ανάλογη τεκμηρίωση.

Η Επιστημονική Επιτροπή της Ελληνικής Ένωσης Εργαστηρίων

A   B   C  D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V  W   X   Y   Z

A

Αγγλικός ΌροςΕλληνικός Όρος
AccreditationΔιαπίστευση
AccuracyΑκρίβεια, ποιότητα
– measurement accuracy – ακρίβεια μέτρησης
AdjustmentΡύθμιση
– adjustment of measuring system – ρύθμιση οργάνου ή συστήματος μέτρησης
– adjustment of observations – συνόρθωση των παρατηρήσεων (κυρίως στις γεωδαιτικές μετρήσεις)
Alternative hypothesisΕναλλακτική υπόθεση
AnalysisΑνάλυση
– correspondence analysis – ανάλυση αντιστοιχίας
– data analysis – ανάλυση δεδομένων
– factor analysis – παραγοντική ανάλυση
– multivariate analysis – πολυπαραμετρική ανάλυση
– regression analysis – ανάλυση παλινδρόμησης
– sensitivity analysis – ανάλυση ευαισθησίας
AnalyteΑναλύτης
ANOVA (Analysis Of VAriance)ANOVA (Ανάλυση μεταβλητότητας, Ανάλυση Διασποράς)
– one way ANOVA – ανάλυση μεταβλητότητας κατά ένα παράγοντα
– two way ANOVA – ανάλυση μεταβλητότητας κατά δύο παράγοντες
A-posteriori probabilityΕκ των υστέρων πιθανότητα
– a-posteriori standard error – εκ των υστέρων τυπικό σφάλμα
A-priori probabilityΕκ των προτέρων πιθανότητα
– a-priori standard error – εκ των προτέρων τυπικό σφάλμα
Arithmetic meanΑριθμητικός μέσος όρος
Assigned valueΠροσδιδόμενη τιμή
Associative lawΠροσεταιριστική ιδιότητα
AsymmetryΑσυμμετρία
– asymmetry factor – παράγοντας ασυμμετρίας
AutocalibrationΑυτοβαθμονόμηση
AutocollimatorΕυθυγραμμιστής
AutocorrelationΑυτοσυσχέτιση
AvailiabilityΔιαθεσιμότητα
AverageΜέση τιμή
– moving average – κινητός μέσος όρος

B

Αγγλικός ΌροςΕλληνικός Όρος
Bar chartΡαβδόγραμμα
Base unitΒασική μονάδα
Bayesian inferenceΣυμπερασματολογία κατά Bayes
BiasΑπόκλιση
– instrumental bias – απόκλιση οργάνου
– measurement bias – απόκλιση μέτρησης
Blank indicationΛευκή ένδειξη
Blank sampleΛευκό δείγμα
Blind sampleΤυφλό δείγμα
BlunderΧονδροειδές σφάλμα
– blunder detection – ανίχνευση χονδροειδούς σφάλματος
Box plotΚυτιογράφημα απολήξεων
Boundary conditionΟριακή συνθήκη
Boundary pointsΟριακά σημεία

C

Αγγλικός ΌροςΕλληνικός Όρος
CalculationΥπολογισμός
CalibrationΔιακρίβωση
– calibration diagram – διάγραμμα διακρίβωσης
– calibration and measurement capability – μετρητική ικανότητα βαθμονομήσεων
– factor – συντελεστής διακρίβωσης
– in house (indoor) calibration – εσωτερική διακρίβωση
CalibratorΔιακριβωτής
Central limit theoremKεντρικό οριακό θεώρημα
Central momentΚεντρική ροπή
Certificate of conformityΠιστοποιητικό συμμόρφωσης
CertificationΠιστοποίηση
Certified valueΠιστοποιημένη τιμή
CheckΈλεγχος
Cholesky decompositionΑποσύνθεση Cholesky
ClusterΣυστάδα
ClusteringΣυσταδοποίηση
– cluster analysis – ανάλυση κατά συστάδες
– cluster process – επεξεργασία συστάδων
CoefficientΣυντελεστής
– correlation coefficient – συντελεστής συσχέτισης
– determination coefficient – συντελεστής προσδιορισμού
– variation coefficient – συντελεστής μεταβλητότητας / διακύμανσης
– regression coefficient – συντελεστής παλινδρόμησης
CollocationΣημειακή προσαρμογή
– exact collocation – πιστή σημειακή προσαρμογή
– smoothing collocation – εξομαλυντική σημειακή προσαρμογή
CompetenceΕπάρκεια
Confidence intervalΔιάστημα εμπιστοσύνης
– confidence ellipsis – ελλειψη εμπιστοσύνης
– confidence level – επίπεδο εμπιστοσύνης
– confidence limit – όριο εμπιστοσύνης
– confidence region – περιοχή εμπιστοσύνης
ConformalΣύμμορφος
– conformal mapping – σύμμορφη απεικόνιση
– conformal transformation – σύμμορφος μετασχηματισμός
Consensus valueΣυμφωνημένη τιμή, εκ συγκατάθεσης
ControlΈλεγχος
– control chart – διάγραμμα ελέγχου
– quality control – έλεγχος ποιότητας
ConventionalΣυμβατικός
– conventional value – συμβατική τιμή
– conventional quantity – συμβατική ποσότητα
ConvolutionΣυνέλιξη
CopyrightΔικαίωμα αναπαραγωγής
CorrectionΔιόρθωση
CorrelationΣυσχέτιση
– correlation length – μήκος συσχέτισης
– correlation matrix – πίνακας συσχέτισης
– correlation ratio – λόγος συσχέτισης
CovarianceΣυμμεταβλητότητα
– covariance function – συνάρτηση συμμεταβλητότητας
– covariance matrix – πίνακας συμμεταβλητότητας
CovariateΣυμμεταβλητή
CredibilityΑξιοπιστία
Cut-offΑποκοπή

D

Αγγλικός ΌροςΕλληνικός Όρος
DataΔεδομένα
– data analysis – ανάλυση δεδομένων
– exploratory data analysis – διερευνητική ανάλυση δεδομένων
DatumΑναφορά
– datum error – σφάλμα αναφοράς
– datum measurement – μέτρηση αναφοράς
DecilesΔεκατημόρια
Degree Βαθμός
– degree of association – βαθμός συνάφειας
– degree of belief – βαθμός πίστης
– degree of freedom – βαθμός ελευθερίας
DecompositionΑποσύνθεση
– Cholesky decomposition – Αποσύνθεση Cholesky
– singular value decomposition – αποσύνθεση μοναδικής τιμής
Detection limit (LOD)Όριο ανίχνευσης
DetectorΑνιχνευτής
DeviationΑπόκλιση
– standard deviation – τυπική απόκλιση
DiagramΔιάγραμμα
– percentage diagram – εκατοστόγραμμα
DimensionΔιάσταση
Distance Μήκος
– horizontal distance – οριζόντιο μήκος, οριζόντια απόσταση, απόσταση
DistributionΚατανομή
– binomial distribution – διωνυμική κατανομή
– chi-square distribution – χι-τετράγωνο κατανομή
– conditional distribution – υπό συνθήκη κατανομή
– discrete distribution – διακριτή κατανομή
– empirical distribution – εμπειρική κατανομή
– Gaussian distribution – κατανομή Gauss
– information prior distribution – πληροφοριακή εκ των προτέρων κατανομή
– joint distribution – κοινή κατανομή
– marginal distribution – περιθώρια κατανομή
– normal distribution – κανονική κατανομή
– probability distribution – κατανομή πιθανότητας
– rectangular distribution – ορθογώνια κατανομή
– uniform distribution – ομοιόμορφη κατανομή
Dot plotΣημειόγραμμα
DriftΟλίσθηση
– instrumental drift – ολίσθηση οργάνου

E

Αγγλικός ΌροςΕλληνικός Όρος
EconometricsΟικονομετρία
EfficiencyΑπόδοση
EquationΕξίσωση
– normal equations – κανονικές εξισώσεις
ErgodicityΕργοδικότητα
ErrorΣφάλμα
– gross error – χονδροειδές σφάλμα
– maximum permissible error – μέγιστο επιτρεπόμενο σφάλμα
– mean square error – μέσο τετραγωνικό σφάλμα
– measurement error – σφάλμα μέτρησης
– minimum detectable error – ελάχιστο ανιχνεύσιμο σφάλμα
– random error – τυχαίο σφάλμα
– scale error – σφάλμα κλίμακας
– standard error – τυπικό σφάλμα
– systematic error – συστηματικό σφάλμα
EstimationΕκτίμηση
– best linear unbiased estimation (BLUE) – βέλτιστη γραμμική ανεπηρέαστη εκτίμηση
– biased estimation – μη αμερόληπτη εκτίμηση
– interval estimation – εκτίμηση διαστήματος
– linear estimation – γραμμική εκτίμηση
– local estimation – τοπική εκτίμηση
– point estimation – σημειακή εκτίμηση
– robust estimation – ανθεκτική εκτίμηση
– variance component estimation – εκτίμηση των συνιστωσών της μεταβλητότητας αναφοράς
EstimatorΕκτιμητής
– least squares estimator – εκτιμητής ελαχίστων τετραγώνων
– robust estimator – ανθεκτικός εκτιμητής
– unbiased estimator – αμερόληπτος (ανεπηρέαστος) εκτιμητής
ExpectationΠροσδοκία
– conditional expectation – συμβατική προσδοκία
ExperimentΠείραμα
– design of experiments – σχεδιασμός πειραμάτων
ExtrapolationΠροέκταση

F

Αγγλικός ΌροςΕλληνικός Όρος
FactorΣυντελεστής, παράγοντας
– factor analysis – παραγοντική ανάλυση
– coverage factor – συντελεστής κάλυψης
Fit (ή fitting)Προσαρμογή
– best fitting – βέλτιστη προσαρμογή
– curve fitting – προσαρμογή καμπύλης
Fourier analysisΑνάλυση Fourier
Fourier seriesΣειρά Fourier
Fourier transform (continuous)(Συνεχής) μετασχηματισμός Fourier
– fast Fourier transform – ταχύς μετασχηματισμός Fourier
– discrete-time Fourier transform (DTFT) – μετασχηματισμός Fourier διακριτού χρόνου (ΜΦΔΧ)
– discrete Fourier transform (DTFT) – διακριτός μετασχηματισμός Fourier (ΔΜΦ)
FunctionΛειτουργία, συνάρτηση
– measurement function – λειτουργία μέτρησης
Fuzzy logicΑσαφής λογική

G

Αγγλικός ΌροςΕλληνικός Όρος
GaugingΈλεγχος
GraduationΒαθμολόγηση

H

Αγγλικός ΌροςΕλληνικός Όρος
HeterogeneityΕτερογένεια
HeteroscedasticityΕτεροσκεδαστικότητα
HistogramΙστόγραμμα
HomogeneityΟμοιογένεια
HomoscedasticityΟμοσκεδαστικότητα
HypothesisΥπόθεση
– alternative hypothesis – εναλλακτική υπόθεση
– general hypothesis – γενική υπόθεση
– hypothesis testing – έλεγχος υποθέσεων
– null hypothesis – μηδενική υπόθεση
– statistical hypothesis – στατιστική υπόθεση
HysteresisΥστέρηση

I

Αγγλικός ΌροςΕλληνικός Όρος
IndicationΈνδειξη
– indication interval – διάστημα ένδειξης
Ιnterlaboratory comparisonsΔιεργαστηριακές συγκρίσεις
IntervalΔιάστημα
– credibility interval – διάστημα αξιοπιστίας
– working interval – διάστημα εργασίας
InspectionΕπιθεώρηση
IntercorrelationΕνδοσυσχέτιση
InterferometerΣυμβολόμετρο
InternationalΔιεθνής
– international measurement standard – διεθνές πρότυπο μέτρησης
– international system of quantity – διεθνές σύστημα ποιότητας
– international system of units – διεθνές σύστημα μονάδων
InterpretationΕρμηνεία
InterpolationΠαρεμβολή
IQR (InterQuartile Range), MidspreadΔιατεταρτημοριακό διάστημα

K

Αγγλικός ΌροςΕλληνικός Όρος
KindΕίδος
KurtosisΚύρτωση

L

Αγγλικός ΌροςΕλληνικός Όρος
LikelihoodΠιθανοφάνεια
– conditional likelihood – εξαρτημένη πιθανοφάνεια
– likelihood ratio – λόγος πιθανοφανειών
LimitΌριο
– limit of detection – όριο ανίχνευσης
– limit of error – όριο σφάλματος
– limiting operating conditions – οριακές συνθήκες λειτουργίες

M

Αγγλικός ΌροςΕλληνικός Όρος
MaintenanceΣυντήρηση, διατήρηση
– maintenance of measurement standard – διατήρηση του προτύπου μέτρησης
MatrixΠίνακας, μήτρα δείγματος (με χρήση στη χημική μετρολογία)
– correlation matrix – πίνακας συσχέτισης
– design matrix – πίνακας σχεδιασμού
– variance - covariance matrix – πίνακας μεταβλητότητας - συμμεταβλητότητας
MeanΜέση τιμή
– trimmed mean – ρυθμισμένη μέση τιμή
MeasurementΜέτρηση
– instrumental measurement – μέτρηση οργάνου
– model – μοντέλο μέτρησης
– reference measurement – μέτρηση αναφοράς
Measurant ή measuredΜετρούμενο μέγεθος
Measuring instrument Όργανο μέτρησης
– measuring interval – βήμα μέτρησης
– measuring system – σύστημα μέτρησης
– measuring transducer – μετατροπέας μέτρησης
MedianΔιάμεσος
MethodΜέθοδος
– in house (indoor) method – εσωτερική Μέθοδος
– least squares method – μέθοδος ελαχίστων τετραγώνων
– measurement method – μέθοδος μέτρησης
– of observation equations – μέθοδος των εξισώσεων παρατήρησης
– of condition equations – μέθοδος των εξισώσεων συνθηκών
– of mixed equations – μέθοδος των μικτών εξισώσεων
– ordinary (linear) least squares method
– γραμμική μέθοδος ελαχίστων τετραγώνων
– qualitative method – ποιοτική μέθοδος
– quantitative method – ποσοτική μέθοδος
ΜetrologyΜετρολογία
MicrometerΜικρόμετρο
MicroscopeΜικροσκόπιο
ΜomentΡοπή
MultivariateΠολυμεταβλητός

N

Αγγλικός ΌροςΕλληνικός Όρος
NoiseΘόρυβος
– white noise – λευκός θόρυβος

O

Αγγλικός ΌροςΕλληνικός Όρος
ObservationΠαρατήρηση
OutlierΕκτρεπόμενη τιμή

P

Αγγλικός ΌροςΕλληνικός Όρος
Parts per million (ppm)Μέρη στο εκατομμύριο
PercentileΕκατοστημόριο
PercentageΠοσοστό επί της %
PrecisionΠιστότητα
– angle measurement precision – πιστότητα γωνιακής μέτρησης
– distance measurement precision – πιστότητα μέτρησης μήκους
– measurement precision – πιστότητα μέτρησης
PredictionΠρόγνωση, πρόβλεψη
Principal component analysisΑνάλυση βασικών συνιστωσών
ProbabilityΠιθανότητα
– aposterior probability – εκ των υστέρων πιθανότητα
– conditional probability – υπό συνθήκη πιθανότητα
– coverage probability – πιθανότητα κάλυψης
– density function probability – συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας
ProcedureΔιαδικασία
– measurement procedure – διαδικασία μέτρησης
Proficiency testing scheme (PTs)Σχήμα διεργαστηριακών δοκιμών

Q

Αγγλικός ΌροςΕλληνικός Όρος
QualityΠοιότητα
Quality control chart Διάγραμμα ελέγχου ποιότητας
QuantityΠοσότητα
– kind of quantity – είδος ποσότητας
– output quantity – εξαγόμενη ποσότητα
QuantitationΠοσοτικοποίηση
– quantitation limit (LOQ) – όριο ποσοτικοποίησης
QuartileΤεταρτημόριο

R

Αγγλικός ΌροςΕλληνικός Όρος
Random Τυχαίος
– random effects – τυχαίες επιδράσεις
RandomizationΤυχαιοποίηση
RangeΕύρος
– range of indication – εύρος ένδειξης
RatioΛόγος, αναλογία
ReadingΑνάγνωση (ένδειξη)
– digital reading – ψηφιακή ανάγνωση (ένδειξη)
Reference Αναφορά
– reference conditions – συνθήκες αναφοράς
– reference data – δεδομένα αναφοράς
– reference instrument – όργανο αναφοράς
– reference material – υλικό αναφοράς
– reference operating conditions – συνθήκες λειτουργίας αναφοράς
– standard reference material – πρότυπο υλικό αναφοράς
– certified reference material – πιστοποιημένο υλικό αναφοράς
Regression Παλινδρόμηση
– hedonic regression – ηδονική παλινδρόμηση
– multiple regression – πολλαπλή παλινδρόμηση
– ridge regression – αμφίκλινος παλινδρόμηση
– weighted regression – σταθμισμένη παλινδρόμηση
RegressorsΠαλινδρομητές
ReliabilityΑξιοπιστία
RepeatabilityΕπαναληψιμότητα
– measurement repeatability – επαναληψιμότητα μέτρησης
ReproducibilityΑναπαραγωγιμότητα
– measurement reproducibility – αναπαραγωγιμότητα μέτρησης
ResolutionΔιακριτική ικανότητα
ResidualΥπόλοιπο
Response Απόκριση
ResultΑποτέλεσμα
– measurement result – αποτέλεσμα μέτρησης
RobustnessΑνθεκτικότητα
ResultantΣυνισταμένη
RugdenessΑντοχή, ευστάθεια

S

Αγγλικός ΌροςΕλληνικός Όρος
SampleΔείγμα
– sample surveys – δειγματοληπτικές έρευνες
Sampling Δειγματοληψία
– sampling frame – πλαίσιο δειγματοληψίας
– sampling techniques – τεχνικές δειγματοληψίας
– sampling theory – θεωρία δειγματοληψίας
ScaleΚλίμακα
– measurement scale – κλίμακα μέτρησης
SelectivityΕπιλεκτικότητα / εκλεκτικότητα
SensorΑισθητήρας
Sensitivity Ευαισθησία
SettingΡύθμιση, τοποθέτηση
– zero setting – ρύθμιση μηδενός οργάνου
Significance Σημαντικότητα
– significance level – επίπεδο σημαντικότητας
SkewnessΑσυμμετρία
SpecificationsΠροδιαγραφές
SpecificityΕιδικότητα
StabilityΣταθερότητα
StandardΠρότυπο
– intrinsic standard – εσωτερικό πρότυπο
– measurement standard – πρότυπο μέτρησης
– national standard – εθνικό πρότυπο
– primary standard – αρχικό πρότυπο
– reference standard – πρότυπο αναφοράς
– standard deviation – τυπική απόκλιση
– standard uncertainty – τυπική αβεβαιότητα
StandardizationΠροτυποποίηση
StragglerΑποκλίνουσα τιμή
Statistical Στατιστικός
– statistical inference – στατιστική συμπερασματολογία
– statistical test – στατιστικοί έλεγχοι
Stochastic Στοχαστικός
– stochastic parameters – στοχαστικές παράμετροι
– stochastic process – στοχαστικές διαδικασίες
Sum of squared residualsΆθροισμα τετραγώνων υπολοίπων
Sum of weighed squaresΆθροισμα σταθμισμένων τετραγώνων
SystemΣύστημα
– system of units – σύστημα μονάδων μέτρησης
SystematicΣυστηματικός

T

Αγγλικός ΌροςΕλληνικός Όρος
TechniqueΤεχνική
Test, testingΈλεγχος, δοκιμή
– proficiency test – δοκιμή ελέγχου ικανότητας
– round robin test – (κυκλική) διεργαστηριακή δοκιμή
– test equipment – συσκευή ελέγχου (δοκιμής)
– two-sided test – αμφίπλευρος έλεγχος
TheodoliteΘεοδόλιχος
TheoremΘεώρημα
– central limit theorem – κεντρικό οριακό θεώρημα
Threshold Κατώφλι, κάτω όριο
ToleranceΑνοχή
TraceabilityΙχνηλασιμότητα
– metrological traceability – μετρολογική ιχνηλασιμότητα
TransformationΜετασχηματισμός
TrialΔοκιμή
TruenessΟρθότητα
– measurement trueness – ορθότητα μέτρησης

U

Αγγλικός ΌροςΕλληνικός Όρος
UncertaintyΑβεβαιότητα
– budget uncertainty – ισοζύγιο αβεβαιότητας
– combined uncertainty – συνδυασμένη αβεβαιότητα
– expanded uncertainty – διευρυμένη αβεβαιότητα
– instrumental uncertainty – αβεβαιότητα οργάνου
– relative uncertainty – σχετική αβεβαιότητα
– standard uncertainty – τυπική αβεβαιότητα
– uncertainty in measurement – αβεβαιότητα μετρήσεων
– uncertainty of measurement – αβεβαιότητα μέτρησης
– uncertainty of measurement unit – αβεβαιότητα της μονάδας μέτρησης
UnitΜονάδα
– measurement unit – μονάδα μέτρησης

V

Αγγλικός ΌροςΕλληνικός Όρος
ValidationΕπικύρωση
Value (of a quantity)Τιμή (ενός μεγέθους)
– conventional value – συμβατική τιμή
– estimated value – εκτιμώμενη τιμή
– expected value – αναμενόμενη τιμή
– mean value – μέση τιμή
– measured value – μετρούμενη τιμή
– nominal value – ονομαστική τιμή
– numerical value – αριθμητική τιμή
– outlier value – εκτρεπόμενη τιμή
– quantity value – τιμή μιας ποσότητας
– reference value – τιμή Αναφοράς
– true value – αληθής τιμή
VariabilityΜεταβλητότητα
VariableΜεταβλητή
– dependent variable – εξαρτημένη μεταβλητή
– discrete random variable – διακριτή τυχαία μεταβλητή
– explanatory variable – επεξηγηματική μεταβλητή
– independent variable – ανεξάρτητη μεταβλητή
– random variable – τυχαία μεταβλητή
– response variable – μεταβλητή απόκρισης
VarianceΜεταβλητότητα
– variance – covariance law – νόμος μεταβλητότητας – συμμεταβλητότητας
– variance – covariance matrix – πίνακας μεταβλητότητας-συμμεταβλητότητας
VerificationΕπαλήθευση

W

Αγγλικός ΌροςΕλληνικός Όρος
Wave length Μήκος κύματος
WeightΒάρος
– Unit weight – Μονάδα βάρους
– Weight of measurement – Βάρος μέτρησης